Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:58
1394 0b15
Reposted fromtwice twice
19:57
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
19:52
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viafou fou
19:52
0148 0940
Reposted fromspring-flow spring-flow viafou fou
19:50
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafou fou
19:50
7703 6fec 500
Reposted fromturquoise turquoise viafou fou
19:50
2769 5c5e 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafou fou
19:48
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafou fou
19:48
5178 1241
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafou fou
19:48
8671 60d2
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafou fou
19:48
4057 678e
Reposted fromspring-flow spring-flow viagabrynia gabrynia
19:46
9337 a888
Reposted fromnezavisan nezavisan viagabrynia gabrynia
19:46
19:46
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafou fou
19:45
19:44
6205 f7d5 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafou fou
19:44
8758 c944 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafou fou
19:44
19:44
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafou fou
19:43
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl