Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:34
3678 5c0a 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viakudi kudi
18:34
6908 c911
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viafou fou
19:40
19:38
9435 f5e8
Reposted fromimradioactive imradioactive viagabrynia gabrynia
19:37
5446 7f28 500
Reposted from777727772 777727772 viakudi kudi
19:37
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakudi kudi
19:37
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viakudi kudi
19:34
6391 4936 500
Reposted fromprzegrany przegrany viagabrynia gabrynia
19:34
Gdy jutro usłyszycie: prochem jesteś i w proch się obrócisz, pomyślcie, że chodzi tu też o to, że powstaliśmy z rajskiego prochu i do niego wrócimy. To nie przekleństwo, a obietnica.
— o. Grzegorz Kramer
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viagabrynia gabrynia
19:33
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi
19:33
6908 c911
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viafou fou
19:12
19:08
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagabrynia gabrynia
19:08
8738 88ee 500
Reposted fromproof proof viagabrynia gabrynia
19:07
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagabrynia gabrynia
19:07
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

19:06
2798 603e 500
Reposted fromdivi divi viakudi kudi
19:06
0398 e637 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakudi kudi
18:56
2786 ac5b
Reposted fromgreymouse greymouse viakudi kudi
15:30
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl